Wyszukaj:
Miejskie Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Osoby
•  Dyrekcja
•  Rada Rodziców
•  Rada Pedagogiczna
•  Samorząd Uczniowski
  Dokumenty
•  Statut
•  WSO
•  Zestaw podręczników
•  Zarządzenie
•  Regulamin kontroli
•  Regulamin nadzoru pedagog
•  Kodeks etyki
•  Polityka antymobbingowa
•  Program wychowawczy gimnazjum
•  Regulamin kontroli wewnętrznej
•  Regulamin organizacyjny
•  Regulamin prowadzenia ewaluacj
•  Regulamin stypendiów szkolnych
•  Regulamin świetlicy szkolnej MG3
Pomoc
Statystyki

31247
od 05 września 2006
Dokumenty » Zarządzenie Wersja do druku

Zarządzenie Nr 9 w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na stanowiskach

Zarządzenie Nr 9

 

Dyrektora Miejskiego Gimnazjum Nr 3 im . Jana Pawła II w Piekarach Śląskich

 

z dnia  15 czerwca 2009r.

 

 

w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych  oraz pomocniczych i obsługi

 

 

Na podstawie art. 31 i art. 772 § 4 i 6 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. z 1998 r. Dz. U.  Nr 21 poz. 94 z późń. zm.), art. 36,38 i 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych   (Dz. U. Nr  223  poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398)

 

Zarządzam:

 

§ 1

 

Wprowadzić Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi obowiązujący w Miejskim Gimnazjum Nr 3 im Jana Pawła II w Piekarach Śląskich, o treści jak w załączniku  Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom  Miejskiego Gimnazjum Nr 3 im Jana Pawła II w Piekarach Śląskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W uzgodnieniu z przedstawicielami

Związków Zawodowych

 

 

..........................................................

/data i podpis przedstawicieli

Związków Zawodowych/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 9 Dyrektora Miejskiego Gimnazjum nr 3     im. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich
 z dnia 15 czerwca 2009r.

 

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.       Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe warunki wynagradzania  za pracę pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi  Miejskiego Gimnazjum Nr 3 im Jana Pawła II w Piekarach Śląskich oraz przyznawania innych składników wynagradzania, świadczeń i dodatków związanych z pracą.

2.       Regulamin wynagradzania pracowników określa w szczególności:

a)       wymagania kwalifikacyjne pracowników,

b)       szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego,

c)       warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacani premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa 

d)       warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego

 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1.       Pracodawcy – rozumie się przez to Miejskie Gimnazjum Nr 3 im Jana Pawła II w Piekarach Śląskich

2.       Pracownikach – rozumie się przez to wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi u Pracodawcy w ramach stosunku pracy, bez względu na rodzaj umowy  o pracę i wymiar czasu pracy.

3.       Rozporządzeniu – rozumie się przez to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.                w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398)

4.       Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)

 

§ 3

 

Regulamin obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, bez względu na jej rodzaj i czas trwania oraz wymiar czasu pracy.
Pracownik w chwili przyjęcia zostaje zapoznany z Regulaminem wynagradzania, co potwierdza podpisem na egzemplarzu umowy o pracę.
 

 Wymagania kwalifikacyjne

§ 4

 

Wymagania kwalifikacyjne pracowników określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

§ 5

 

Warunki wynagradzania

Wynagrodzenie miesięczne pracowników oraz inne świadczenia związane z pracą ustala się w oparciu o ustawę, rozporządzenie i niniejszy regulamin oraz limit środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników ujęty w budżecie Miejskiego Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich na dany rok i uchwalony przez Radę Miasta Piekary Śląskie.

§ 6

 

1.       Miesięczne wynagrodzenie pracowników obejmuje:

a)       wynagrodzenie zasadnicze,

b)       dodatek za wieloletnią pracę,

c)       dodatek funkcyjny,

d)       premię uznaniową.

2.       Pracownikom przysługują również inne świadczenia związane z pracą  tj.:

a)    nagroda jubileuszowa,

b)       jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

c)       dodatkowe wynagrodzenie roczne określone w odrębnych przepisach.

      3.  Wynagrodzenie wypłacane jest co miesiąc z dołu do ostatniego dnia każdego miesiąca w kasie  Zakładu Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich, bądź na wskazany przez pracownika rachunek  bankowy. 

 

§ 7

 

Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie             o pracę.

 

§ 8  

Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

Premia

                                                                                   

                                                                                                                       § 9

 

Warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii określa Załącznik Nr  3  do niniejszego regulaminu.

 

Nagroda

 

§  10

 

1.       Za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej może być przyznana pracownikowi nagroda.

2.       Nagrodę przyznaje się nie częściej niż raz do roku.

3.       Wysokość funduszu nagród wynosi 1% planowanego funduszu płac pracowników Miejskiego Gimnazjum Nr 3 im Jana Pawła II  w Piekarach Śląskich

4.       Wysokość nagrody jest każdorazowo  ustalana przez dyrektora Miejskiego Gimnazjum Nr 3 im Jana Pawła II w Piekarach Śląskich

5.       Informację o przyznaniu pracownikowi nagrody umieszcza  się w teczce akt osobowych.


                                                                                                                     Dodatki

 

§ 11

 

1.       Dodatek specjalny może być przyznawany pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności.

2.       Dodatek, o którym mowa w ust. 1 może być przyznawany na czas realizacji zwiększonego zakresu obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań, nie dłuższy niż rok.

3.       Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w wysokości od 5% do 40% wynagrodzenia zasadniczego, a jego wysokość uzależniona jest od zakresu obowiązków oraz stopnia złożoności lub odpowiedzialności powierzonych zadań dodatkowych.

4.       Dodatek specjalny wypłacany jest razem z wynagrodzeniem zasadniczym.

5.       Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach :

a)       kierownik gospodarczy,

b)       sekretarz szkoły

przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 5 do 50% przysługującego pracownikowi wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek funkcyjny wliczany jest w podstawę wymiaru zasiłków chorobowych.

 

Postanowienia końcowe

 

§  12

 

Zmiana postanowień regulaminu wymaga formy pisemnej i takiego samego trybu, jaki obowiązuje przy jego wprowadzaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu wynagradzania

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE PRACOWNIKÓW

 

Lp.

Stanowisko

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy

(w latach)

Stanowiska urzędnicze

1

Starszy referent

VI

wyższe 2)

0

średnie 3)

2

2

Samodzielny referent

VII

wyższe 2)

2

średnie 3)

4

3

Referent

V

średnie 3)

0

Stanowiska pomocnicze i obsługi

4

Intendent

V

średnie 3)

1

zasadnicze zawodowe 5)

2

5

Sekretarka

IV

średnie 3)

0

6

Starszy kucharz

Starszy konserwator

VI

średnie zawodowe

3

 

zasadnicze zawodowe 5)

zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza 5)

7

Kucharz,

Konserwator

Robotnik wykwalifikowany

V

średnie zawodowe

0

 

 

 

 

zasadnicze zawodowe                i odpowiednie wyszkolenie                w zawodzie 5)

8

Pomoc kuchenna

Palacz kotłowy

IV

zasadnicze zawodowe 5)

0

podstawowe 4)

9

Pomoc nauczyciela

VI

podstawowe 4)

0

10

Młodszy ratownik

VII

średnie3)

0

11

Pomoc administracyjna

III

średnie3)

0

12

Palacz c.o.

IV

podstawowe i kurs                        dla palaczy c.o.

0

13

Starszy: portier ,  woźny, szatniarz, dozorca

III

podstawowe 4)

0

14

Portier, szatniarz, dozorca, woźny

II

podstawowe 4)

0

15

Sprzątaczka

I

podstawowe 4)

0

16

Sekretarz szkoły

XII

średnie 3)

5

17

Kierownik gospodarczy

XIII

wyższe 2)

2

średnie 3)

6

 

 

2) Wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o prace, a także wymagania określone
w ustawie stosownie do opisu stanowiska.

3) Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych, stosownie do opisu stanowiska.

4) Podstawowe i  umiejętność wykonywania czynności.

5) Zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.

 

                                

   Załącznik nr 2 do regulaminu wynagradzania

 

TABELA

 

MAKSYMALNYCH MIESIĘCZNYCH KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

 

 

 

 

 

Kategoria

zaszeregowania

Maksymalna  kwota                       w złotych

I

1.400

II

1.500

III

1.600

IV

1.800

V

2.000

VI

2.300

VII

2.400

VIII

2.500

IX

2.600

X

2.700

XI

2.800

XII

2.900

XIII

3.000

XIV

3.050

XV

3.100

XVI

3.150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                                                                                                Załącznik Nr 3 do regulaminu wynagradzania

 

Warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii

 

I. Wysokość funduszu premiowego

§ 1

 

1.       Wysokość funduszu premiowego wynosi od 12% do 20% planowanej wysokości wynagrodzenia zasadniczego pracowników  Miejskiego Gimnazjum Nr 3 im Jana Pawła II  w Piekarach Śląskich w danym roku budżetowym.

2.       Wysokość  indywidualnej premii nie może przekroczyć  30% wynagrodzenia zasadniczego.

3.  O wysokości premii decyduje dyrektor  Miejskiego Gimnazjum Nr 3 im Jana Pawła II w Piekarach Śląskich w ramach posiadanych  na ten cel środków w danym miesiącu w funduszu płac.

 

II. Warunki przyznawania i wpłacania premii

 

§ 2

 

Wysokość premii uzależniona jest od tego jak pracownicy wywiązują się z powierzonych im zadań, to jest:

a.       starannie i terminowo wykonują obowiązki wynikające z zakresu ich czynności, bądź inne prace zlecone  przez przełożonych

b.       przestrzegają obowiązujące przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy, porządku                              i dyscyplinie, przepisy przeciwpożarowe, a także zarządzenia wewnętrzne dyrektora

c.       dbają o organizację czasu pracy aby był on w pełni wykorzystany w sposób oszczędny                         i racjonalny  dla  realizacji zadań

d.       wykazują inicjatywę i aktywny stosunek do wykonywanej pracy.

 

§ 3

 

1.  Pracownik traci prawo do premii za dany miesiąc w następujących wypadkach:

a.       nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni

b.       stawienia się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości

c.       wymierzeniu pracownikowi kary porządkowej

d.       zawinionego narażenia Miejskiego Gimnazjum Nr 3 im Jana Pawła II w Piekarach Śląskich (działaniem lub zaniechaniem) na straty majątku lub dopuszczenia do strat finansowych

e.       stwierdzenia przez właściwe organy kontroli i nadzoru nieprawidłowej działalności gospodarczej, administracyjnej lub technicznej, która wystąpiła z bezpośredniej winy odpowiedzialnego pracownika

f.         nieusprawiedliwionego spóźnienia się do pracy 5 i więcej razy w ciągu miesiącu

g.       rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

2.   Jeżeli przewinienia, o których mowa w pkt 1 nastąpiły po naliczeniu premii lub po jej wypłacie za dany miesiąc – konsekwencje premiowe mają zastosowanie w następnym miesiącu.

 

§ 4

 

 

      1.Decyzje o przyznaniu w określonej wysokości, pozbawieniu lub zmniejszeniu premii indywidualnej wydaje dyrektor Miejskiego Gimnazjum Nr 3 im Jana Pawła II w Piekarach Śląskich

      2.Decyzje o przyznaniu indywidualnej premii dyrektor Miejskiego Gimnazjum Nr 3 im Jana Pawła II w Piekarach Śląskich podejmuje w formie wykazu nazwisk pracowników  i kwot premii który jest dostarczany do Zakładu Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich  do 15 dnia każdego miesiąca.

3. Premia płatna jest miesięcznie w terminie wypłaty wynagrodzenia, określonym w niniejszym  regulaminie.

4.Na życzenie pracownika, któremu obniżono lub pozbawiono premii, należy podać przyczyny takiej decyzji.


Informację wytworzył: Janusz Zarębski, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Janusz Zarębski, Data wprowadzenia: 2009-12-08 15:06:27, Zatwierdził do publikacji: Janusz Zarębski, Data publikacji 2009-12-08 15:27:18, Ostatnia zmiana: 2009-12-08 15:27:18, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 879